Friday, June 27, 2008

Poem in Gujarati

તડપતા હતા જેમની યાદમાં એક્લા ખુદ રોતા હતા,
નતો કરવો પ્રેમ તો સામુ શા માટે જોતા હતા...!?

અમારી સામે જોઈને જે પ્રેમથી હસ્તા હતા,
તેજ આજે સામે જોઇ બાજુમા ખસ્તા હતા...!!!

અમે જોયા હ્તા જે, તે સપના બહુ મોટા હ્તા,
પણ આખ ખોલીને જોયુતો, બધા સપના ખોટા હતા...!!!

આરંમ્ભ જોઈને પ્રેમનો દોસ્તો બધા હસ્તા હતા,
પણ અંન્ત જોઈને પ્રેમનો દૂશ્મનો પણ રોતા હતા...!!!

જીવન અમે સમજી એમને એમના પર મરતા હતા,
અમે એમના પ્રાણ નહી ફક્ત પ્રેમજ ઝંખતા હતા...!!!

No comments: